رزرو هتل ایران بوم گردی

آداب هنگام مرگ

مرگ و سوگواری

مرگ و سوگواری

می خوابانند و پاهایش را رو به قبله دراز می کنند و قدی آب تربت در دهانش می ریزند و شهادتین به زبانش جاری می کنند و دعای عدیله و حدیث کسا به گوشش می خوانند . آداب هنگام مرگ هنگامی که فرد ازدنیا رفت دست هایش را می کشند و به پهلویش می چسبانند و پلک ها و دهان او را می...

جاباما سایت ویلا و اقامتگاه آنلاین