بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آثار فرهنگی

فرهنگ و آثار فرهنگی سرمایه است

فرهنگ و آثار فرهنگی سرمایه است

موجود را عمیق تر می‌کند. ایروانی اظهار داشت: در راه حل دستیابی به شکوفایی اقتصاد فرهنگ رمزی نهفته است که بدون ادراک عمومی و ایجاد جریان مرتبط با آن، محقق نخواهد شد و آن تلقی فرهنگ و آثار فرهنگی به عنوان سرمایه است. وی ادامه داد: اما سرمایه نه با معنای به صرفً مادی امروزی، سرمایه‌ای با ارزش ولی شکننده و ظریف، هر شهروند...