بلیط هواپیما سوئیت تبریز

آثار فرهنگی و تاریخی

نگاهی به مجازات تخریب آثار فرهنگی و تاریخی

نگاهی به مجازات تخریب آثار فرهنگی و تاریخی

آثار فرهنگی و تاریخی به طوری که شکوه ابنیه متاثر شود) را نیز ذیل این عنوان مجرمانه قرار داد. د- ماده 561 درباره شروع به قاچاق آثار باستانی به خارج از کشور است. در این ماده تاکید شده است که حتی اگر قاچاق آثار باستانی به خروج اثر از کشور نینجامد، قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مندرج در این قانون محکوم می‌شود. ه- ماده 562 به هرگونه حفاری و کاوش به قصد تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی پرداخته است. ب...