رزرو هتل فضاگشت

آب مقدس

حوض ماهی و آب مقدس
تا 50 سال پیش در فارس ، سه حوض ماهی در شیراز ، فسا و زرقان وجود داشت اما با خشک شدن حوض ماهی فسا اکنون دو حوض دایر است ...