مسجد جامع خورزوق

مسجد جامع خورزوق حدود 700 (هفتصد سال) قدمت دارد و در مرکز شهر خورزوق واقع شده است. ساختمان سلطان حضرت خورزوق که حدود200 سال قبل احداث گردیده و بر روی فراری قرار دارد که یکی از اولیا در آن دفن گردیده است. مسجد جامع آقا و مسجد سبزعلی از مساجد قدیمی شهر خورزوق می باشد. خورزوق مسجد مسجد جامع خورزوق مسجد جامع قدیمی ترخورزوق که گویا به هزارسال قبل بر می گردد. در پشت محراب ایوان جنوبی مسجد قراردارد وفضایی بسیار کوچک در حد اتاقی کوچک است با تاق وچمشمه هم ساخته شده و خشت پخته وبه صورت ضربی می باشد . مسجد دارای دوایوان در قسمت شمال وجنوب مسجد می باشد که ایوان جنوبی خود سه بخش می با شد وسقف زیبای آن گچ بری شده است وارتفاع بلندی دارد شبستان مسجد در کنار حیاط آن وتاق وچشمه است اما ستونهای آن سنگی نیست .واز خشت وگل درست شده که بر روی آن با گچ سفید اندود شده است در حیاط مسجد دوطرف غرفه بندی شده است در کنار ورودی مسجد سقاخانه ای با یک سنگ قدیمی وجود دارد
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.