روستای گليه

بررسي وضع فعاليت در روستاي گلیه براساس آمار سال1375 تعداد 1096 نفر جمعيت 10 ساله و بالاتر روستاي گلیه242 نفر (08/22 درصد) را جمعيت فعال و 854 نفر (92/77 درصد)را جمعيت غيرفعال اقتصادي شامل دانش آموزان و دانشجويان و بازنشستگان و مستمري بگيران خانه دار و افراد داراي درآمد بدون كار تشكيل مي داد. از جمعيت فعال روستا تمامي آنها شاغل بوده كه با مقايسه آمار سال 70و1375، تغييرات محسوسي در جمعيت فعال و غيرفعال روستا مشاهده مي شود. بطوريكه تعداد جمعيت فعال روستا در طي 5 سال از 403 نفر به 242 نفر كاهش يافته است و در مقابل جمعيت غيرفعال روستا در سال 75 نسبت به 70 بدليل مهاجر فرستي از رقم 740 نفر به 854 نفر افزايش يافته است. بررسي ويژگيهاي اقتصادي روستا نمايانگر اين مطلب است كه فعاليتهاي اقتصادي روستا به ترتيب اهميت عبارتند از: زراعت، باغداري ، دامداري و پرورش طيور و پرورش زنبور عسل. كشاورزي اصولاً پيدايش و شكل گيري و تحول سكونتگاههاي روستايي در ارتباط مستقيم با فعاليتهاي كشاورزي بوده است و وجود اراضي كشاورزي مستعد عامل عمده در استقرار جمعيت به شمار مي رود. باتوجه به مطالعات به عمل آمده مهمترين فعاليتهاي كشاورزي روستاي گلیه زراعت ف باغداري و دامداري مي باشد. زراعت اراضي زراعي روستاي گلیه شامل اراضي گندم، جوو... است كه اغلب بصورت ديمي كشت مي شود و براساس مطالعات و بررسيها، نحوه استقرار اراضي كشاورزي در كوهپايه اطراف روستا و نظام بهره برداري در روستا فردي و خانوادگي مي باشد. همچنين شيوه توليد كشاورزي نيز سنتي و تركيبي مي باشد كه مراكز فروش محصولات شهرهاي مریوان سنندج و همدان است. دامداري و دامپروري شيوه معمول دامداري در روستا بصورت دادمداري روستايي مي باشد كه مانند ساير روستاها در كنار فعاليتهاي زراعي، تعدادي دام و طيور و كندوي عسل در اختيار برخي خانوارها مي باشد كه اغلب جهت رفع نيازهاي خود بوده و كمتر به مراكز خريد عرضه مي شود و به همين دليل نمي توان به عنوان فعاليت اقتصادي مهم براي خانوارهاي روستايي نام برد. صنعت فعاليت صنعتي و كارگاهي در روستا نیست و روستاي گلیه دارای صنایع دستی مثل قالی بافی وگلیم بافی می باشد خدمات خدمات بهداشتي و درماني با يك باب خانه بهداشت، خدمات آموزشي ، اداري و انتظامي شامل شوراي اسلامي و خدمات مذهبي و تجاري مي باشد و تعداد 4 خانوار از ساكنان روستا در بخش خدمات مشغول فعاليت هستند 62368635219406846770
© 2020 کلیه حقوق برای سایت سیری در ایران محفوظ است.