حمام توده (حمام خزینه ای)

اين اثر كه با شمارة 14217-9/11/84 در فهرست آثار باستاني به ثبت رسيده در مركز محلة تاريخي شهر كه به محلة توده معروف است واقع گرديده و منسوب به دورة قاجار مي‌باشد.

مشخصات اثر: حمام توده متشكل از چهار فضاي متوالي ازقبيل ورودي ، سربينه ، گرمخانه و خزينه مي‌باشد. سربينه به شكل فضاي هشتي كشكولي كه طول ضلع كوچكتر 2/1 طول ضلع بزرگتر مي‌باشد در مفصل يكي از اضلاع كوچك با راهروي ورودي مرتبط مي‌باشد. فضاي سربينه متشكل از دولايه فضايي بوده ، يكي فضاي مياني كه حوض آب در وسط آن جانمايي گرديده است به فضايي ارتباطي اختصاص يافته و فضاي كناري دورتادور فضاي مياني كه در روي سكو جهت نشستن و استراحت تعبيه گرديده است. سربينه ازطريق راهرويي ازجانب يكي از اضلاع كوچك هشتي با انحراف مسير به گرمخانه ارتباط مي‌يابد اين راهرو كه طولي برابر با 12 متر دارد ارتباط سربينه با گرمخانه مي‌باشد ، درضمن ورودي ثانوي حمام ازطريق اين راهرو با كالبد ساختمان مرتبط گشته و ازطريق ارتباطات عرضي بار سيركلاسيون حمام را منتقل مي‌كنند. گرمخانه بصورت فضايي متقارن و هندسي متشكل از دولايه كناري و يك فضاي مياني با سازه متشكل از چهار ستون سنگي با مقطع دايره به قطر 75 سانتي‌متر كه در ارتفاع 40/1 متر به مقطع مربع مماس بر محيط آن تبديل شده و درنهايت بار بوسيلة قوسهايي با خيز تند به پايه‌ها منتقل مي‌گردد. خزينه بصورت فضايي الحاقي به توسط حائلي به ارتفاع 20/1 متر به گرمخانه منتقل مي‌گردد.

يكي از ويژگيهاي منحصر به فرد بنا فرم ارتباطات دروني بنا مي‌باشد. در ناحية ورود به سربينه مسير به اندازة 90 درجه چرخش يافته و در امتداد عمود بر محور ورودي به سربينه ختم مي‌گردد سپس سيركلاسيون در فضاي سربينه با 90 درجه چرخش به راهرو هدايت مي‌گردد و درنهايت حركت به سمت گرمخانه از گوشه و در محوري غيرمتجانس با محور خروجي سربينه انجام مي‌گردد. اين امر نشان دهندة ويژگي كالبدي اين حمام در ارتباطات پيچيدة فضايي به جهت استقلال فضايي هر واحد به لحاظ مسائل اجتماعي و مسائل فني ازجمله سرمايشي و گرمايشي بوده است.

Unknown

خالد آباد 1