جل اسب

يكي از دست بافته هاي زيبا و عشايري ايران “جــُل اسب” نام دارد. جــُل، دستبافته اي است كه به منظور تزیينات اسب و شتر تهيه مي شود. جُـــل اسب هم نقشِ گرم نگاهداشتن و عرق گير اسب را دارد و هم جنبه تزیيني و تشريفاتي كه در مورد شتر، مورد تزیيني دارد. بدنه اصلي جُـــل،‌ يك مستطيل است كه دو دستك به آن وصل شده كه اين دستك ها، پشت اسب را مي پوشاند. تفاوت جُــــل اسب با جُـــل شتر درآن است كه جُل شتر بزرگتر از جُــل اسب مي باشد و توسط دو قطعه پارچه به يكديگر دوخته شده تا كوهان شتر از آن بيرون بماند. به طور كلي در بيشتر مناطق ايران جُل اسب و شتر با اشكال و تزیينـات گوناگون توليد مي شود و به صورت گليم، قالي، جاجيم، و سوزني تهيه مي گردد. عشاير آذربايجان، دشت مُغان، كُردهاي خراسان، تركمن ها، عشاير فارس، ورامين و ايل افشار هر كدام به گونه اي جُل را بافته و تزیين مي كنند. بطور مثال در تركمن صحرا، جُل ‌از جنس پارچه و تكه دوزي ماهوتي و پنبــــه اي، با سوزندوزي هاي زيبايي تهيه مي گردد. در ايلات كرمان، به صورت گليم، نقوش سوزني، شيريكي پيچ با تار و پود پشم و عشاير آذربايجان با تكنيك بافت جاجيم براي توليد جُل، استفاده مي كنند.

جل 1

جل 2

جل اسب