باغ رستوران سنتی طوبی بیرجند

شماره تلفن: 05632437979

آدرس: ایران – خراسان جنوبی – بیرجند خیابان ۱۵ خرداد، رحیم آباد

8-1

8-2

8-3

8-4