رستوران نسیم لبنان (مرکزی) مشهد

هرچند در تمام رستوران های شهر گردشگران و مسافران کشورهای عربی دیده میشوند ولی اینجا به دلیل غذا و حتی نام خاص عربی میزبان خیلی از این افراد است . خاص ترین غذای این رستوران شاورمایی است ارائه می گردد .

آدرس :خراسان رضوی – مشهد سه راه ادبیات، روبه روی جهاد دانشگاهی

%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-6

%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-1

%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-2

%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-7

%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-8

%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-3

%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-4

%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-9

%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-10

%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-5